Algemene voorwaarden Elegance Change for Life

Mode Adviesbureau Elegance | Hamstrastraat 2 - 5394LD - Oijen | T 06 - 8114 3812
KvK 16036560 | Rabobank 1540.50.741

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot PS.food & lifestyle producten tussen Elegance Chance for Life, hierna te noemen "ECFL", en koper.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 ECFL behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen zodra het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.

3 Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Verzend- en bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van koper, tenzij anders vermeld in de offerte. Deze kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de offerte.

3.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is koper zonder ingebrekestelling in verzuim. ECFL zal aan koper alsdan een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening brengen, alsmede de redelijke incassokosten bij uitblijven van betaling.

4 Levering en leveringstermijnen

4.1 ECFL gaat over tot levering zodra het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de rekening van ECFL danwel contant is betaald.

4.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra koper de producten in ontvangst heeft genomen.

4.3 ECFL bepatitle de wijze van eventuele verzending. Indien koper een andere wijze van verzending wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van koper en geschiedt een dergelijke verzending voor risico van koper.

5 Acceptatie en reclames

5.1 Koper dient bij aflevering te onderzoeken of de PS.food & lifestyle producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen acht (8) dagen na de aflevering ECFL hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

5.2 Indien de afgeleverde PS.food & lifestyle producten na onderzoek door ECFL niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ECFL de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.

5.3 Retourzendingen van PS.food & lifestyle producten, alleen in geval de producten na onderzoek door Powerslim niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

6 Aansprakelijkheid

ECFL is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ECFL.

7 Contra-indicaties

7.1 ECFL neemt een aantal contra-indicaties in acht. Onder contra-indicaties worden onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: acute ziektes/ontstekingsprocessen, acute trombose, recentie wonden (bijv. na operaties), zwangerschap, osteoporose in zeer gevorderd stadium, retinale aandoeningen, migraine, acute hernia, discopathie, spondylolyse, cardiovasculaire aandoeningen, recent geplaatste spiraaljes, metalen pinnen, bouten en platen, gal- en nierstenen, kunstgewrichten.

7.2 PowerPlate Apparatuur: Indien er sprake is van één van de contra-indicaties genoemd in het vorige lid, dan wel van een andere medische aandoening, dient een consument-koper bij een arts of specialist eerst advies in te winnen alvorens de apparatuur te gaan gebruiken. Indien een consument-koper na het gebruik van de apparatuur hinder ondervindt dient deze het gebruik van de apparatuuronmiddellijk te staken en medisch advies in te winnen.

7.3 PS.food & lifestyle producten: ECFL is verplicht iedere gebruiker van de PS.food & lifestyle producten met contra-indicaties samen met de gebruiker een formulier in te vullen en het ingevulde formulier ten minste vijf jaar te bewaren.Dit geldt ook bij gebruik van bovengenoemde (7.2) PowerPlate Apparatuur

7.4 ECFL is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van deze bepaling door koper en een consument-koper. Koper vrijwaart ECFL voor aanspraken van derden.

8 Auteursrecht

Op alle foto's berust Copyright/Auteursrecht en zijn eigendom van PowerpSlim/ECFL Nederland. De foto's mogen niet zonder toestemming van bovengenoemde worden gebruikt en eventueel misbruik wordt bestraft.

top